שם:
דוא"ל:
פרטים:
הצטרפות לעידכונים חמים
שם: דוא"ל:  
פטור מחובת הגשת דוח שנתי מקוון לבני זוג גמלאים ולבעלי הכנסות נמוכות

במסגרת תיקון מס' 161 לפקודת מס הכנסה נקבעה חובת הגשת דוח מקוון על ידי יחיד החייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה (טופס 1301), שהיתה לו במהלך אותה שנה הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות. דוח ייחשב כדוח מקוון אם שודר באחד מהאמצעים הבאים:

  • דוח ששודר באמצעות מערכת המחשב של רשות המסים (שע"ם) על ידי מייצגים (רואי חשבון, יועצי מס או עורכי דין) המחוברים למחשב שע"ם.
  • דוח ששודר באמצעות האינטרנט.

ביום 16 ביוני 2010 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס הכנסה המאפשרות פטור מהגשת דוח מקוון ליחיד שהכנסתו השנתית (קרי מחזור עסקי או משכורת) וגם הכנסת בן זוגו מעסק, מחקלאות, ממשלח יד, ומעבודה שאינה עולה על 75,000 ש"ח לגבי כל אחד מהם, ובתנאי שההכנסה החייבת השנתית של היחיד אינה עולה על 75,000 ש"ח ואם היה לו בן זוג - סך כל הכנסתם החייבת אינה עולה על 150,000 ש"ח.

בנוסף נקבע בתקנות פטור מחובת דווח מקוון ליחיד שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה.

ההקלות הללו לא יחולו על מי שהוא או בן זוגו בעל שליטה בחברה על פי הגדרתו בפקודת מס הכנסה וכן הן לא יחולו על מי שהגיש תביעה לקבלת מענק "מס הכנסה שלילי".

יודגש כי ההקלה האמורה פוטרת את האוכלוסיות שנקבעו מחובת הגשת דוח באופן מקוון אך אינה פוטרת מחובת הגשת הדוח השנתי על פי הוראות פקודת מס הכנסה.

תחולתן של תקנות הפטור הינה מיידית והן יחולו על הדוחות המוגשים לגבי שנת המס 2009.

רחוב הברזל 3, תל אביב 69710 I טל: 03-5628333
כל הזכויות שמורות 2010