שם:
דוא"ל:
פרטים:
הצטרפות לעידכונים חמים
שם: דוא"ל:  
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג -1963 - השינוי הצפוי משנת 2014
 
לאחרונה פורסם חוק ההסדרים לשנים 2013-2014 אשר במסגרתו פורסם תיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג -1963. בתיקון האמור נכללו שינויים מהותיים המצמצמים את השימוש בכל הקשור לפטור ממס שבח במכירת דירות מגורים.
 
עד מועד השינוי היו קיימים שני מסלולי פטור עיקריים במכירת דירת מגורים מזכה:
      * פטור פעם בארבע שנים, למוכר דירה אשר בבעלותו יותר מדירת מגורים אחת [סעיף 49ב(1)].
      * פטור פעם ב – 18 חודשים, למוכר אשר בבעלותו דירה יחידה [סעיף 49ב(2)].
 
החל מיום 1.1.2014 נכנס תיקון 76 לתוקף והשינויים העיקריים הינם כדלקמן:
 
1. הוכנסו שינויים לקבלת הפטור במכירת דירת מגורים יחידה וכעת התנאים הינם:
      I. שווי המכירה הינו עד 4,500,000 ₪ - כל מכירה בסכום מעל לתקרה זו תחויב במס שבח בשיעור של 25%.
      II. המוכר לא השתמש בפטור ב – 18 חודשים שקדמו למכירת הדירה.
      III. המוכר החזיק בדירה עד ליום המכירה לפחות 18 חודשים.

2. הפטור מכוח סעיף 49ב(1) בוטל – פטור זה היה רלוונטי למי שמחזיק יותר מדירה אחת.
 
3. נקבעה "תקופת מעבר" אשר חלה מיום 1.1.2014 ועד ליום 31.12.2017 ובה תינתן הקלה למי שמחזיק יותר מדירת מגורים אחת אשר שנרכשו לפני ה- 1.1.2014. בתקופה זו ימוסה השבח ריאלי באופן יחסי, כלומר, על השבח שנצמח עד ליום 1.1.2014 יחול פטור ואילו על השבח שנצמח לאחר יום זה יחול שיעור מס של 25%. ההקלה הזו תינתן במכירת שתי דירות מגורים מזכות בלבד ובעמידה בתנאים מסוימים. החל מיום 1.1.2018 במכירת דירת מגורים מזכה יחול שיעור מס של 25%.
 
4. נוסח מחדש סעיף 49ג הקובע כי דירת מגורים שנמכרה תיחשב כיחידה בבעלות המוכר גם אם יש לו דירת מגורים נוספת אשר:
      I. נרכשה כתחליף לדירה הנמכרת ב – 18 חודשים שקדמו למכירה.
      II. הושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני 1.1.1997.
      III. חלקו של המוכר בבעלותה אינו עולה על 1/3.
      IV. היא דירה שנתקבלה בירושה והתקיימו בה התנאים בסעיף 94ב(5) לחוק.

5. תושב חוץ אינו זכאי לפטור ממס שבח, אלא אם ימציא אישור משלטונות המס במדינת המושב כי אין לו דירת מגורים במדינה בה הוא תושב.
 
6. בוטל הפטור ממס שבח בהעברות בין אחים אלא אם כן, מדובר בהעברה של זכות במקרקעין שאח או אחות קיבלו מהורה במתנה או בירושה.

אנו ממליצים לכל המחזיקים בדירות מגורים כהשקעה לקבל יעוץ מקצועי  
רחוב הברזל 3, תל אביב 69710 I טל: 03-5628333
כל הזכויות שמורות 2010